1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX2bCZ/OZEHuG7oLCQRMS/1nC6nLCQFLnIfrOK5B0QrFG
Đồng bộ dữ liệu từ hệ thống vnEdu sang hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo
Hướng dẫn sử dụng
0
0

Đồng bộ dữ liệu từ hệ thống vnEdu sang hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo

Để thực hiện việc chuyển điểm từ hệ thống vnEdu sang hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo (CSDL Bộ giáo dục), thầy/cô đăng nhập vào hệ thống vnEdu và lựa chọn menu Start/Các phần mềm tiện ích/CSDL Bộ giáo dục hệ thống sẽ hiển thị giao diện như sau:

1. Để chuyển dữ liệu danh sách nhân sự giáo viên click vào mục Danh sách cán bộ, giáo viên:

- Click nút Xuất excel trên hệ thống vnEdu.

- Kiểm tra các trường thông tin tại cột mầu đỏ. Nếu trường dòng bản ghi nào còn thiếu ở các cột mầu đỏ thì thực hiện bổ sung thông tin.

- Đăng nhập vào phần mềm của Bộ giáo dục: http://truong.csdl.moet.gov.vn/ bằng tài khoản của nhà trường trên hệ thống CSDL Bộ giáo dục.

- Chọn menu 3. Giáo viên/3.2 Nhập danh sách cán bộ, nhân sự từ excel -> click nút Tệp tin -> click nút Tải tệp -> click nút Cập nhật để hoàn thành quá trình cập nhật dữ liệu.

 

2. Để chuyển dữ liệu danh sách lớp học click vào mục Danh sách lớp học:

- Click nút Xuất excel trên hệ thống vnEdu.

- Kiểm tra các trường thông tin tại cột mầu đỏ. Nếu trường dòng bản ghi nào còn thiếu ở các cột mầu đỏ thì thực hiện bổ sung thông tin.

- Đăng nhập vào phần mềm của Bộ giáo dục: http://truong.csdl.moet.gov.vn/ bằng tài khoản của nhà trường trên hệ thống CSDL Bộ giáo dục.

- Chọn menu 2. Lớp học/2.1 Nhập danh sách lớp học từ excel -> click nút Tệp tin -> click nút Tải tệp -> click nút Cập nhật để hoàn thành quá trình cập nhật dữ liệu.

 

3. Để chuyển dữ liệu danh sách học sinh click vào mục Danh sách học sinh:

- Click nút Xuất excel trên hệ thống vnEdu.

- Kiểm tra các trường thông tin tại cột mầu đỏ. Nếu trường dòng bản ghi nào còn thiếu ở các cột mầu đỏ thì thực hiện bổ sung thông tin.

- Đăng nhập vào phần mềm của Bộ giáo dục: http://truong.csdl.moet.gov.vn/ bằng tài khoản của nhà trường trên hệ thống CSDL Bộ giáo dục.

- Chọn menu 4. Học sinh/4.1 Hồ sơ học sinh -> 4.1.1 Nhập danh sách học sinh từ excel -> click nút Tệp tin -> click nút Tải tệp -> click nút Cập nhật để hoàn thành quá trình cập nhật dữ liệu.

 

4. Để chuyển dữ liệu kết quả học tập của học sinh click vào mục Kết quả học tập:

- Click nút Xuất excel trên hệ thống vnEdu (file điểm vnEdu.xls).

- Đăng nhập vào phần mềm của Bộ giáo dục: http://truong.csdl.moet.gov.vn/ bằng tài khoản của nhà trường trên hệ thống CSDL Bộ giáo dục.

- Xuất danh sách học sinh từ hệ thống CSDL Bộ giáo dục, cách thức thực hiện như sau 4. Học sinh/4.1 Hồ sơ học sinh/4.1.1 Hồ sơ học sinh -> Click nút Xuất excel :

- Copy cột mã học sinh trên file dữ liệu của hệ thống Bộ giáo dục và thực hiện dán vào file điểm (file điểm vnEdu.xls) đã được xuất trên hệ thống vnEdu ở bước trên.

- Chọn menu 4. Học sinh/4.3 Kết quả học tập rèn luyện -> 4.3.2 Nhập kết quả học tập từ excel -> click nút Tệp tin -> click nút Tải tệp -> click nút Cập nhật để hoàn thành quá trình cập nhật dữ liệu.