1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX/Mw9JO0B89smwFvBi/XKqge3f|j6uBJQs3hNQ/snRda
Download Tài liệu & Phần mềm vnEdu
Hướng dẫn sử dụng
1
0

Download Tài liệu & Phần mềm vnEdu

Thông tư, qui định, chính sách
Thông tư 30 quy định đánh giá học sinh tiểu học. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2014. Thông tư này thay thế Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học.
Phần mềm & Tài liệu hỗ trợ khác