1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX1S11KzZNHZIVXPwAK74D1eYkO9yes||M52r4poirusA
Ở trường tôi, khối 10 không học môn GDQP ở Học kỳ 2. Vậy để môn học này hiển thị điểm TBCN thì phải làm thế nào? (3123)
FAQ
1
0

Ở trường tôi, khối 10 không học môn GDQP ở Học kỳ 2. Vậy để môn học này hiển thị điểm TBCN thì phải làm thế nào? (3123)

Để môn học GDQP hiển thị điểm TBCN theo yêu cầu của nhà trường, thầy/cô thực hiện theo hướng dẫn sau:

  • Nhấn chuột vào ứng dụng Học sinh ở ngoài màn hình rồi chọn một lớp thuộc khối 10 trong danh sách lớp học.
  • Bấm chuột vào mục Môn học của lớp đó như hình mình họa dưới:

  • Trong danh sách môn học của lớp đó, chọn giá trị Chỉ học mình kỳ 1 ở ô Chọn các kỳ sẽ học.
  • Tích vào ô Áp dụng cấu hình này cho tất cả các lớp trong khối 10, sau đó bấm nút Chấp nhận.