1398038
kHJQV3irhXIextvAwgOjX/Mw9JO0B89smwFvBi/XKqh40yh/DIDE9Bmw1cwmTPxk
Xem điểm tổng kết của lớp
Phần mềm
0
0

Xem điểm tổng kết của lớp

Chức năng này cho phép Giáo viên chủ nhiệm xem điểm tổng kết của một lớp học. Để vào chức năng này, từ màn hình Desktop ta thực hiện như sau: Click vào Start/Quản lý nhà trường/Tổng kết học tập/Điểm tổng kết. Khi đó hệ thống sẽ xuất hiện giao diện sau:

http://cdn.truelife.vn/file/201312/2167761/giao_di_n_hi_n_th___i_m_t_ng_k_t.png?f=hDNelRqTCzeKwq1c17X0XZbUI9tW8ibdpBikW86hBhLdRvo|N4/T0B1JVf9hUMBBxxV/tBSPIOpCugV75lnkgg==